සීනි බදු වංචාවෙන් අහිමි මුදලින් කොරෝනා එන්නත් මිලියන 15 ගන්න පුළුවන්

බණ්ඩාගාරයට අහිමි බදු මුදල රු බි 16 හර්ෂද සිල්වා කියයි!!!
මෙරට මෑතකදී සිදුවූ සීනි වංචාව සම්බන්ධයෙන් සමාජයේ දැඩි කථා බහක් ඇතිවන ලදී මේ සම්බන්ධයෙන් සිදුවූ බව අද (09) පාර්ලිමේන්තුවේ මුදල් කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ වාර්තාවක් මගින් අනාවරණය වී ඇත. ගැසට් නිවේදනයක් මගින් සීනි ආනයනයේදී පනවා තිබූ බදු මුදල රුපියල් 50 සිට ශත 25 දක්වා අඩු කිරීමේ තීන්දුව නිසා පසුගිය කාල සීමාව තුළදී රජයට අහිමි වී ඇති මුදල රුපියල් බිලියන 15.9ක් බව හෙළිව තිබේ.
එම අහිමි වූ මුළු මුදල් ප්‍රමාණය හෝ කොටසක් සීනි ගෙන්වූ සීමිත සමාගම් 07 පිරිසකට ලැබී ඇතැයි ද අදාළ වාර්තාවේ සඳහන්ව ඇත්තේ.2020 ඔක්තෝබර් 14 සිට 2021 පෙබරවාරි 20 දක්වා කාලය තුළ එක් ආයතනයක් මෙරට සීනි ආනයනයෙන් 39.02 % ක් සිදු කර තිබෙන බවත් තවත් ආයතන 06ක් මෙරට සීනි ආනයනයෙන් 46%ක් සිදු කර තිබෙන බව එම වාර්තාවේ දැක්වේ. එසේම මෙරට සීනි ආනයනයෙන් 85%ක් සිදු කර තිබෙන්නේ ආයතන 07ක් විසිනි.
බලාපොරොත්තු වූ ආකාරයට ජනතාවට සහණය ලැබී නැහැ මේ නිසා රජයට අහිමි බදු මුදල රු බි 16 ක් බවට හෙළිවී තිබෙනවා එක් සමාගමක් සමස්ථ සීනි අවශ්‍යත්වයෙන් 39 % ගෙනවිත් තිබෙනවා මේ බදු අඩු කිරීමේ වාසිය සම්පුර්ණයෙන්ම එම සමාගම තබාගැනීමට කටයුතු කර තිබෙනවා බදු අඩු කරන්න කලින් අයි මෙතරම් සීනි ගෙනාවේ ආයතන හතක 85% සීනි ගෙනත් තිබෙනවා එක සමාගමක් පමණක් මෙහි වාසිය ගෙන තිබෙනවා අපි ඉදිරියේදී මේ සම්බන්ධයෙන් කරුණු පැහැදිලි කරගන්නා බව රාජ්‍ය මුදල් කාරක සභාවේ සාමාජික පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂද සිල්වා සදහන් කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *