දකුණේ මහ ඇමති මිතුරන්ට ඥාතින්ට ටෙන්ඩර්වලින් තොරව ව්‍යාපෘති දෙයි

එජනිස දකුණු පළාත් සභා මනත්‍රි චන්න ශ්‍රි සාලිය

දකුණු පළාත් මහ ඇමති දකුණු පළාතේ ජනතාවගේ දේපල සම්පත් අයිතිවාසිකමි හා ගරුත්වය අවභාවිතා කරනවා. අයතු ආකාරයට ජනතාවගේ මුදල් සම්පත් ප්‍ර යෝජනයටගෙන ජනතාවට දැවැන්ත අසාධාරණයක් කිරනවා මේ නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් වහාම පරික්ෂණයක් සිදුකරන මෙන් එජනිස දකුණු පළාත් සභා මනත්‍රි චන්න ශ්‍රි සාලිය මහතා පවසයි.

10 දින මාධ්‍යෙව්න් ඇමතු ඒ මහතා කියා සිටියේ මේ සම්බන්ධයෙන් දකුණු පලාත් සභාවේ ආණ්ඩුකාර වරයාට අප කියන්නේ වහාම පරික්ෂණයක් සිදුකරන ලෙසයි.

පළාත් සභාවේ සියලුම කොන්ත්‍රාත් එකක් කිසිදු කිරි කිතයක් නොමැතිව ටෙණ්ඩර් පටිපාටියෙන් වෙනස්ව තම හිතවතුන්ට තම ඥාතින්ට ටෙණ්ඩර් දමන්නේ නැතුව කැදවන්නේ නැතුව හිතුමතේට සංවර්ධන වැඩ කොන්ත්‍රාත් දෙනවා. මේය මහා අපරාධයක් විනාශයක් අසාධරනයක් පුවත්පත් දැන්වීම් හෝ දමන්නේ නෑ.මේ මහා හොරකම වැරදි වැඩේ කියන්න කෙනෙක් නෑ. පත්තරයක පුවත් පතක  ගුවන් විදුලියක රුපවහිනියක දමන්නේ නෑ. සියලුම දෙනාට මුදල් දිලා වසා තියනවා. එතුමාම පිලිගත්තා මම ටෙන්ඩර් පටිපිටියට උල්ලංඝනය කරමින් මේ ආකාරයට ඩෙණ්ඩර් දෙනවාය කියලා. පළාත් සභාවේ මම මේ ගැන විමසීමක් කළා. මහ ඇමතිතුමා කරන්න දෙයක් නැතව එය පිලි ගත්තා.

මේවා මාධ්‍ය වලින් පළ වෙන්නේ නෑ. ඇයි මාධ්‍යවේන්ට මුදල් අරක්කු , පරිගණක, ලැප්ටෝප් දීලා දකුණු පළාත් සභාවේ කිසිදු වැරුද්දක් මාද්‍යවල පල වන්නේ නෑ. මාධ්‍යවේන්ට සංතෝශම් දීලා. තමාට හිතවත් මාධ්‍යවේදීන්  කොටසක් තොරාගෙන දකුණු පළාත් ජනතාවගේ බදු මුදලින් ලැප්ටෝප් 15ක් විතර දීලා තියනවා. හිතිවත් මාධ්‍යෙව්දින්ට  තමාගේ වැරදි ලියන්න එපා කීයලා අරක්කු පාටියක්ද දිලා. මේයා මේවා දෙන්නේ එයාගේ පොකැට්ටුවෙන් නෙවෙයි ජනතාවගේ සල්ලි බදු මුදල්වලින් මේ මහා අසාධාරණය කියන්න ලියන්න දකින්න කෙනෙක් නැ.  මාද්‍යයක් නෑ සියලුලම සල්ලි දීලා නතර කරගෙන කෝ මාධ්‍ය නිදහස ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *