ආණ්ඩුව මෙතරම් අසාර්ථකද?? උපාධිධාරීන්ට පත්වීම් දෙන්න කල් ගත්තේ ඇයි!!!

කුප්පි ලාම්පුවෙන් පාඩම් කරලා දුක් විදලා විභාග පාස් කරපු දරුවන්ට මේ කරපු අසාධාරණය ගැන කණගාටු වෙනවා බන්දුල ගුණවර්ධන අමාත්‍ය වරයා සදහන් කරලා තියෙනවා මැතිවරණ කොමසාරිස් සමග සාකච්චා කරනවා කියලා කියලා ඉතින් බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්තයාගෙන් අහන්න කැමතියි ආණ්ඩුව මෙච්චර අසාර්ථකද??

අයි මේ රැකියා දෙසැම්බර් ජනවාරි දෙන්න බැරිවුණේ එකට මැතිවරණ කොමසාරිස්ට හෝ කාටවත් වදින්න අවශ්‍ය නැහැ ජනතාව නිවැරදි තීන්දුව ගන්න මාස තුනක් ඇතුලත විදිමත් පත්වීම් දීලා පත්වීම් ස්ථිර පත්වීම් ලිපි ලබාදීමට කටයුතු කරනවා අපි ආණ්ඩුවක් විදියට උපාධිධාරීන් ගැන වඩා වැඩියෙන් හිතන්න ඕන මොකද ඔවුන් ගැන තීරණයක් ගන්න රජය මීට වඩා සුභවාදීව හිතන්න ඕන මේ පිලිබදව සැකයක් ඇතිවෙන්නේ මැතිවරණයක් ආසන්නයේ තබාගෙන උපාධිධාරීන් දේශපාලන ඉත්තන් කරගැනීමට දරන උත්සාහය ගැන කණගාටු වෙනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *