අපට අහන්න තියෙන්නේ දැන් සැප ද කියලා 69 ලක්ෂයක් දුන්නනේ දැන් බඩු බනිස්

මම කටානට පිටගම් කාරයෙක් නොවෙයි මගේ මස්සිනා විජයපාල මෙන්ඩිස් කටානේ තමයි මම පොඩිකාලේ හිටියේ ලිනගේමුල්ලේ මට කටානට ලොකු නෑදෑකමක් තියෙනවා සජිත් අගමැති කරන සටනේ ගම්පහින් සොයිස ඉහලින්ම දිනනවා මම පිටින් නොවෙයි ආවේ හැම කෙනාම එනතනින් තමයි මාත් ආවේ පක්ෂයක් වුනහම අරගල ඇතිවෙනවා ඒවා ප්‍රජාතන්ත්‍ර වාදී ලෙස විසදා ගන්න අපිට පුළුවන් රාජපක්ෂලා වගේ පවුල් වාදයක් අපිළග නැහැ අපි ප්‍රශ්න විසදගෙන ජයග්‍රාහී ලෙස ඉදිරියට යනවා අද බඩුමිල ගැන කථාකරන්න දෙයක් නැහැ මට අහන්න තියෙන්න දැන් සැපද කියලා විතරයි හැට නම ලක්ෂයක් ජනතාව අද බදු බනිස් කළා දැන් රටටම බදු බනිස් වෙලා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *