රජයේ බදු මුදල් හූරා කමින් අපි ඉදලා නෑ කවදාවත්.–ඩුලිප් විජේසේකර

රජයේ බදු මුදල් හූරා කමින් අපි ඉදලා නෑ කවදාවත්.–ඩුලිප් විජේසේකර

මේ ඔහුගේ අදහස්

නිල නිවාසය ගැනත් චෝදනාවක් ආවා. 2017 දි මම ඇමතිකමෙන් ඉල්ලා අස් වුණා. සතියක් ඇතුලත අමාත්‍යාංශ වාහන ටික සහ නිල නිවාසයෙ තිබුණු රූපවාහිනිය පවා අරන් ගියා. ඒ වෙලාවෙ මගේ දරුවො දෙන්නා විභාගයට සූදානම් වෙමින් හිටියෙ. මන්ත්‍රීවරයෙක් විදියට මාදිවෙල මන්ත්‍රී නිල නිවාසයක් මට හිමියිනෙ. ඒත් ඒ වෙලාවෙ එතැන නිවාසයක් තිබුණෙ නෑ. ඒ නිසා මම ජනාධිපතිතුමාටත්, පරිපාලන අමාත්‍යාංශයටත් ලිඛිතව දැන්නුවා දරුවන්ගේ විභාගය ඉවර වෙනකල්වත් නිල නිවාසයට කුලී ගෙවමින්, ජල විදුලි බිල්පත් ගෙවමින් ඉන්න දෙන්න කියලා. එහෙමයි ඒකෙ හිටියෙ. කොළඹ ඉන්න අපිට ආසාවක් නෑ. මම නිදා ගන්න රෑ කියට හරි ගමේ ගෙදරට එනවා. මට කමිසේ ගලවල සරමක් ඇඳගෙන මිදුලෙ ඇවිදින්නට ඕන. අරක නිල නිවාසයක් කිව්වට තට්ටු නිවාසයක්. වර්ග අඩි 700 ක. ඒකෙ ජනේලයක් ඇරපු ගමන් එන්නෙ ඩීසල් දුම්. අපි එහෙම ඉඳලා පුරුදු අය නෙවෙයිනෙ. ඒ ඇර රජයේ බදු මුදල් හූරා කමින් අපි ඉදලා නෑ කවදාවත්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *