ලංකාවේ ඔස්ට්‍රේලියාවට වැඩියෙන් අපිට ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගන තියෙනවා // අර්ජුන කියයි

ඔස්ට්‍රේලියාවට වැඩියෙන් අපිට ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංග න තියෙනවා තව ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගන මොකටද අපේ තිබුණු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගන දෙකක් වන අස්ගිරිය සහ මොරටුව ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංග න දෙක නැවත හදන්න ඒවා අපේ රටේ ක්‍රීඩා ලෝලීන් කැමති ක්‍රීඩාංග න විශේෂයෙන් අස්ගිරිය ක්‍රීඩාංග නය ඉතාම රමණීය තැනක තියෙන්නේ අලුත් ක්‍රීඩාංග නය හදන්න යන මේ තරම් වියදම් නොකර ඒ ක්‍රීඩාංගන අඩු මුදලකින් නවීකරණය කරන්න පුළුවන් බව හිටපු ක්‍රිකට් නායක අර්ජුන රණතුංග මහතා සදහන් කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *