අපේ ආණ්ඩුවක් තියෙන නිසා පරිසරය රැකෙනවා

අපේ ආණ්ඩුවක් තියෙන නිසා පරිසරය රැකෙනවා ජනධිපතිතුමා පරිසරයට ආදරය කරන කෙනෙක් පරිසරය ගැන කතා කිරීම හොදයි පරිසරය රකින්න ඕන ජනධිපතිතුමා ආරක්ෂක ලේකම් වශයෙන් කටයුතු කරන කලේ කොළඹ ලස්සන කළා මේ ආණ්ඩුව පරිසරය ආරක්ෂා කරනවා අද මේ සිතුවම ඉවත්කලේ පරිසරයට හානි වන ලෙස ප්‍රදර්ශනය කරන නිසා පොලීසියේ අනුමැතියක් නැතිවයි මේ බැනර් එක ගහලා තියෙන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් කරනවා කටවුට් එක ගහපු නිසා ප්‍රදේශය අවලස්සන වුනා මොරගහකන්ද හදන කොට පරිසරය විනාශ වුනා පොලිස් පරිසර කොට්ඨාශය භාර අධ්‍යක්ෂ රොෂාන් රාජපක්ෂ මහතා සදහන් කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *