වත්තල, ජා ඇල, මීගමුව, කොච්චිකඩේ සහ පුත්තලමට තවදුරටත් ඇදිරි නිතිය

වත්තල ජා ඇල මීගමුව කොච්චිකඩේ පොලිස් බල ප්‍රදේශ වලට සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයට තවදුරටත් ඇදිරි නිතිය

කොරොනා වසංගතය පැතිරීමට වැඩි ඉඩක් ඇති අවදානම් ප්‍රදේශ ලෙස සලකා වත්තල හා ජා-ඇල පොලිස් කොට්ඨාස වලට සහ මිගමුව කොච්චිකඩේ පොලිස් බල ප්‍රදේශයට පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයටත් කියාත්මක වූ ඇදිරි නිතිය තවදුරටත් අඛණ්ඩව බල පැවැත්වීමට කටයුතු කර ඇත. මෙම ඇඳිරිනීතිය නැවත දන්වන තුරැ ක්‍රියාත්මක වන බව පැවසේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *