දහවල් 12 වන විට ඡන්ද භාවිතය කොළඹ 34%, ගම්පහ 40%, කළුතර 40%

අද දහවල් 12 වන විට දිස්ත්‍රික් කිහිපයක සමස්ථ ඡන්ද ප්‍රතිශයන් මේ වනවිට ලැබී ඇත

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය -34%

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය – 40%

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය – 40%

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය – 35%

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය — 46%

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය – 45%

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය – 40%

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය – 40%

පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය – 28%

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය – 35%

වශයෙන් ඡන්දය භාවිතා කර ඇති බව එම දිස්ත්‍රික්කවල තේරීම් භාර නිලධාරීන් සදහන කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *