ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්ද භාවිතය අඩු අගයක් ගනී!! උදෑසන 10 වනවිට 18% පමණයි!!

ගම්පහ මැතිවරණය කටයුතු ඉතාමත් සාමකාමීව සිදුවන අතර මේ වනවිට ජනතාව ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන වෙත පැමිණ සිය ඡන්ද භාවිතා කරන අතර වෙනදා දක්නට ලැබෙන දැඩි උද්‍යෝගයක් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය පුරා දැකගැනීමට නොහැකි අතර අද දහවල් 10 වනවිට 18% ඡන්ද ප්‍රකාශ කර ඇති බව ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් සුනිල් ජයලත් මහතා අප කරන ලදී. සමස්ථ දිවයිනේම ඡන්ද භාවිතය අඩු අගයක් ගන්නා අතර ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්ද භාවිතය පැහැදිලි අඩුවක් ගෙන ඇත මෙරට වැඩිම ඡන්ද දායකයන් පිරිසක් සිටින දිස්ත්‍රික්කය ගම්පහ වෙති මෙරට දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක අද උදෑසන 10 වනවිට ලැබුණු දත්තයන්

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය – 25%

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය -20%
මාතර දිස්ත්‍රික්ක – 22%

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය – 20%

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය – 25%

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය – 16%

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය – 20%

මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය – 13%

ත්‍රීකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය – 30%

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය – 24%

කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කය – 25%

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය – 25%

මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය – 35%

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය – 24%

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය – 25%

අනුරාධපුර – 29%

කළුතර – 22%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *