බද්දේගම එළවළු වෙළදසැල් කඩා භාණ්ඩ රැගෙන ගිහින්

රට පුරා පවතින දැඩි එළවලු මිලගණන් නිසා තමන්ගේ කඩ බේරා ගැනීමට නොහැකි බව වෙළදසැල් හිමියන් පවසති ගාල්ල බද්දේගම ප්‍රදේශයේ එළවලු අලවි සැලක් කිසියම් පිරිසක් අගුළු කඩා එහි තිබූ මිළ අධික එළවලු සහ රට ලුණු විශාල ප්‍රමාණයක් සොරාගෙන ඇති බව වෙළද සැල් හිමිකරු සදහන් කරයි.

එම වෙළද සැල ආසන්නයේ තිබූ තවත් වෙළද සැලක් බිද එළවලු සහ ලුණු තොගයක් පැහැරගෙන ගොස් ඇති බව වෙළද සැල් හිමියන් සදහන් කරයි රටේ පවතින එළවලු සහ ලුණු හිගය සහ අධික මිල නිසා මෙම වෙළද සැල් කඩා ඇති බව වෙළදසැල් හිමියන් සදහන් කරයි

මින් පෙර කිසිදු දිනක මෙම වෙළදසැල් සොරුන් විසින් කඩා නොමැති බවත් සදහන් කරයි සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් බද්දේගම පොලීසිය විශේෂ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇත ඉස්සර කැඩුවේ බැංකු බවත් නැතිනම් රත්තරන් භාණ්ඩ තිබුණු කඩ බවත් සදහන් කරන කඩ හිමියන් තමන්ගේ ව්‍යාපාර බේරාදෙන ලෙස ඉල්ලා සිටී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *