හෙට රජයේ නිවාඩුව අවලංගුයි.

එම නිවාඩුව 7 වෙනිදාට බලාත්මකයි.

සෑම වසරකම මැයි මස පළමු වෙනිදට යෙදෙන යෙදෙන ලෝක කම්කරු දිනය නිමිතිකොට ගෙන රජයේ නිවාඩු දිනය හෙට (5/1) අවලංගු කොට තිබෙනවා.ඒ අනුව එදිනට පාසල් ඇතුළු රජයේ සියලු ආයතන ක්‍රියාත්මකව පැවතෙනු ඇති.මෙවර වෙසක් පුන් පොහෝදිනය 4/29 ට යෙදුනු බැවින් මහා සංඝරත්නය ඇතුළු සිවිල් සංවිධාන ගණනාවක් කම්කරු දින සැමරුම වෙනත් දිනයකට යොදා ගන්නා ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා තිබුනා.හෙට දිනයට යෙදී ඇති නිවාඩුව 7 වෙනිදට ලබා දීමට තීරණය කල රජය කම්කරු දිනය සැමරීම එදිනට යොදාගන්නා ලෙසට ඉල්ලා සිටියා.
ඒ අනුව දේශපාලන පක්ෂ ඇතුළු සංවිධාන ගණනාවක් ලෝක කම්කරු දිනය සැමරීම 7 වෙනිදාට යොදා ගත්තා.නමුත් ඇතැම් පක්ෂ සහ සංවිධාන පළමු වෙනිදාම ලෝක කම්කරු දිනය සැමරීමට තීරණය කොට තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *