මේ වසරේදී වලයාකාර සූර්යග්‍රහණයක් සමගින් චන්ද්‍රග්‍රහණ දෙකක්

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ භෞතික විද්‍යා අධ්‍යයන අංශය පවසයි

ඉතා දුර්ලබව දරශනය වන වලයාකාර සූර්යග්‍රහණය සමගින් මේ වසරේදී චන්ද්‍රග්‍රහණ දෙකක් සහ සූර්යග්‍රහණ තුනක් දැක ගත හැකි වන බව කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ භෞතික විද්‍යා අධ්‍යයන අංශය පවසයි.

එහි මහාචාර්ය චන්දන ජයරත්න නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේ, මේ මස 21 වන දා සහ ජුලි 16 වන දා චන්ද්‍රග්‍රහණ ඇති වන බව ය.මේ වසරේ පළමු සූර්යග්‍රහණය පසුගිය 06 වන දා ඇති වූ අතර ජුලි 02 වන දා සහ දෙසැම්බර් 26 වන දා ද සූර්යග්‍රහණ ඇති වන බව ඔහු පෙන්වා දෙයි.

එහෙත් ලංකාවට දැක ගත හැකි වන්නේ, ජුලි 16 වන දා ඇති වන අර්ධ චන්ද්‍රග්‍රහණය සහ දෙසැම්බර් 26 වන දා ඇති වන වලයාකාර සූර්යග්‍රහණය පමණයි.

දෙසැම්බර් මස ඇති වන ඉතා විරළ වලයාකාර සූර්යග්‍රහණය යාපනය සිට ත්‍රිකුණාමලය දක්වා ප්‍රදේශවලට ඉතා හොඳින් දිස්වන බව ද සදහන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *