ගොවියාට පොහොර ටික දෙන්න බැරි වැඩ බැරි ආණ්ඩුවක් තියෙන්නේ

අද මේ ආණ්ඩුවට පොහොර ටික දෙන්න බැරි වැඩ බැරි ආණ්ඩුවක් අහාර නිෂ්පාදනය වෙනුවෙන් රජය කථා කරනවා හැබැයි හැම තැනම පොහොර පෝලිම් යුගය නිර්මාණය වෙලා කෝටි ගණන් මුදල් වියදම් කරලා ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංග න හදන්න සල්ලි තියෙන ආණ්ඩුව ජනතාව අසරණ කරනවා රජයට පොහොර දෙන්න වැඩ පිළිවෙලක් නැහැ ගොවියා පෝලිමේ තියලා අසරණ කරනවා එදා මැතිවරණයේදී කීවේ ගොවියා රජ කරනවා කියලා අද ඒවා වචන විතරයි මේ ආණ්ඩුව වැඩ බැරි ආණ්ඩුව වන්නේ ඒ නිසයි බොරු සංදර්ශන දාලා ජනතාව රවටන ආණ්ඩුවට ගොවියාගේ දුක කදුල තේරෙන්නේ නැද්ද අපි ගොවිජනතාවගේ පැත්තේ ඉදලා ගොවි පරපුර වෙනුවෙන් අපි සිට ගන්නවා ඒ වෙනුවෙන් තද බල අරගලයක් නිරතවන බවද ඒ අනතුර රජයට ලබාදෙන බවද හිටපු විපක්ෂ නායක සමගි ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සදහන් කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *