හොර ආණ්ඩුව ගෙදර යවන්න විශ්වාශබංගය ගෙනාවා//ජවිපෙ මාධ්‍ය හමුව සජීවීව

Posted by JVP Srilanka on Tuesday, November 13, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *