ලෝක බැංකුවෙන් ලැබුණු ඩොලර් මිලියන 126 ය ලංකාවේ මුදලට ගැලපුවා

අපි ආණ්ඩුව ගත් දින සිට විචක්චන ශ්‍රීලී ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් තමයි අනුගමනය කරන්නේ ලෝක බැංකුවෙන් ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 126 ක් ලබාදෙන්න එකග වෙලා තියෙන්නේ එම මුදල අපි ලංකාවේ මුදලට එකතු කරන්න කටයුතු කළා එක නිසයි අපි ජනතාවට සහන දෙන්න ඉදිරිපත් වුණේ කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා කැබිනට් මාධ්‍ය හමුවේදී සදහන් කරන ලදී එක ඩොලරයක් වත් ලංකාවට ලැබුනේ නැතිනම් කොහොමද ආණ්ඩුව මුදල් අච්චු ගැසුවේ යන ප්‍රශ්නය මාධ්‍ය වේදියෙකු ඇසූ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු වශයෙන් මෙම අදහස් පලකරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *