“ඇත්ත කථාව අපිට බහුතරය නැහැ” අපිට බහුතරය පෙන්වන්න බැරිව ඉන්නේ

මම මහින්දගේත් ඇමති රනිල්ගෙත් ඇමති ජනාධිපති තුමාගේත් ඇමති

ඇත්ත කථාව අපිට බහුතරය නැහැ අපිට බහුතරය පෙන්වන්න බැරිව ඉන්නේ බත් කනකොට ඩොලරය 180 අත හෝදලා බලනකොට 181 යි මේ සල්ලි මහින්දවත් රනිල්වත් ජනාධිපති තුමාවත් නොවෙයි ගෙවන්නේ බදු මුදල් ගෙවන ඔබ තමුන්නාන්සේලා.ජනාධිපති තුමාගේ වගකීම තමයි ස්ථිර ආණ්ඩුවක් හදන එක සමහරු බලාගෙන හිටියා මහින්ද මහත්තයා ආවහම සොයිසාට කෙලවෙනවා කියලා කෙල වුනාද නෑ මම මහින්දගේත් ඇමති රනිල්ගෙත් ඇමති ජනාධිපති තුමාගේත් ඇමති. මේ සොයිසා ශ්‍රීලනිප ය දාල එපපෙටවත් පොහොට්ටුවතවත් යන්නේ නැහැ අප්පච්චි මලෝ කියල එදා මට ඡ න්ද 36000 ගත්තා. මේ මොන කතා ද  බිබිල ප්‍රදේශයේ පවතී ජන හමුවකදී මෙම අදහස් පලකරන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *