කොටස් වෙළදපොළ කඩා වැටීම කුමන්ත්‍රණයක්

මේ දුෂිත ආණ්ඩුව පලවා හරින්න අපි විපක්ෂයක් විදියට එකතුවෙලා ඉවරයි අපි ගමින් ගමට ගිහිල්ලා ජනතාවට කරුණු කියනවා අද ආණ්ඩුව විවිධ කථා කියන ගමන් නැගෙනහිර ජැටිය අපිට කියනවා බටහිර දෙන්න හදනවා මෙතැන් තියෙන්නේ ජාතික සම්පත් විකිණීමක් එකට අපි පක්ෂයක් විදියට විරුද්ධයි පළාත් පාලන මැතිවරණය අවශයි එතනින් දේශපාලනයේ දෙවන පෙළ නිර්මාණය වෙනවා මුදලක් වියදම් වුවත් ඒක කරන්න ඕන කියන තැන ඉන්නවා

කොටස් වෙළද පොළ කඩා වැටීම පිටුපස ඉන්දීය කුමන්ත්‍රණය තියෙන්න පුළුවන් මේ හැම දෙයක් ගානවා විමසීමෙන් සිටීම වැදගත් පාස්කු ප්‍රහාරයේ වගකිව යුත්තන් නීතිය ඉදිරියට ගෙන්න බලය ඉල්ලපු අයම එක කුණු කූඩයට දාන්න හදනවා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ෆීල්ඩ් මාර්ෂල සරත් ෆොන්සේකා මෙම අසහස් පලකරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *