හාල් ප්‍රශ්නෙට විසදුම තියෙන්නේ තුවක්කුවෙන් නොවෙයි

පාරිභෝගික අධිකාරියෙන් විශේෂ කාර්ය බලකාය ගිහිල්ලා ලොකු මෝල් වටකලා දැන් කියනවා වී ගබඩා කරගෙන නැහැයි කියලා ලොකු වීමෝල් හිමියන් ලග වී ටික නැත්නම් හමුදාවේ ලොකු මහත්තයා කිව්වා සහල් තියෙනවා කියලා අපි අහනවා කෝ තියෙනවා කියපු වී තොග කොහේ ගිහින්ද තව මාස දෙක තුනකින් වී අස්වැන්න ලැබෙනවා

නමුත් සාමාන්යෙන් වැඩිම ඉල්ලුම තියෙන සැප්තැම්බර් ඔක්තොම්බෙර් වල උපරිමයට එනවා එතකොට අපිට වී අතෝග අවශ්‍ය වෙනවා නැතිනම් රටේ සහල් හිගයක් ඇති වෙනවා රජය සතොසට කියල තියෙනවා වීටික සහල් කරන්න කියලා හමුදාව පොලීසිය තුවක්කු අරගෙන ගිහින් සහල් මිළ පාලනය කරන්න බැහැ මාධ්‍ය වල පෙන්වන දේ නොවෙයි වෙන්නේ හරියට වෙන වැඩේ පෙන්වන්න මේ දේවල් වලින් වෙන්නේ රටේ පාරිභෝගිකයින් අසරණ වෙනවා මේක හරියට ආණ්ඩුව පාලනය කරලා නැහැ මෝල් හිමියන් බයකරලා සහල් ගන්න බැහැ එක ක්‍රමය නොවෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *