වෙබ් අඩවිය නැවත සක්‍රිය තත්වයට පත්ව ඇත

පසුගිය දින කිහිපය තුල අක්‍රියව පැවතී LankaABCnews වෙබ් අඩවිය නැවත සක්‍රිය තත්වයට පත්ව ඇත. පසුගිය දිනවල අප වෙබ් අඩවියට ඇතුළු වී එය අක්‍රමවත් කිරීමේ කටයුතු සිදු කිරීම නිසා තාවකාලිකව වෙබ් අඩවිය අවහිර කරන ලදී. මේ නිසා අප වෙබ් අඩවිය පරිශීලනය කරන ඔබ සහ අපගේ ව්‍යාපාරික බවතුන් ට සිදුවූ අපහසු තාවය සම්බන්ධයෙන් අපගේ බලවත් කණගාටුව ප්‍රකාශ කර සිටින්නෙමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *