හිරකරුවන්ගේ ජීවත්වීමේ අයිතිය උදුරාගන්න දෙන්න බෑ

මේ ආණ්ඩුව බලයට පැමිණි දවසේ සිට මර්ධනය ක්‍රියාත්මක කරනවා එයාර් ලංකා සමාගමේ විධායක අධ්‍යක්ෂ ගේ සිට මහර බන්ධනාගාරය දක්වා එම ඝාතන සංස්කෘතිය විහිදිලා ආණ්ඩුව බලයට පත් කිරීමට ක්‍රියාකළ භික්ෂූන් වහන්සේලා දැන් ආණ්ඩුව විවේචනය කරන තත්වය තුළ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව භික්ෂූන්වහන්සේලා හඹා යමින් සිටින අතර බන්ධනාගාර තුළ සිරකරුවන්ද ඝාතනය කිරීම දක්වා ක්‍රියාමාර්ග දියත් කර ඇති බවත් මෙහිදී පැවසීය. ” හිරකරුවන්ගේ ජීවත්වීමේ අයිතිය උදුරාගන්න දෙන්න බෑ. බන්ධනාගාර තුළට ලේ දකින් ආස කරන පෙති වර්ග නිකුත් කළේ නම් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය එයට වගකිව යුතුයි.” යනුවෙන් විජිත හේරත් මන්ත්‍රීවරයා පැවසීය.

Mahara prison attack

https://fb.watch/28Om2Hb-ku/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *