වතු කම්කරුවන් වෘත්තිය සමිතිවලට බදවා ගැනීම මැතිවරණයට වැඩ උණුසුම් වෙයි

පාර්ලීමේන්තු මැතිවරණය අතර වතුකරය වතු කම්කරුවන් සදහා වෘත්තිය සමිතිවල සමාජිකත්වය මාරු කිරිමේ කාලයද එලබිමත් සමග වතුකරය පාර්ලීමේන්තු මැතිවරණයට වඩා තම වෘත්තිය සමිතියේ බලය වැඩි කර ගැනිමේ සටන තියුනු තත්වයකට පත්ව ඇත.

වතු කම්කරුවන් සදහා තම වෘත්තිය සමිතිය වෙනස් කර ගැනිම සදහා වසරකට අවස්ථා දෙකක් ලැබෙන අතර එහි ප්‍රථම අවස්ථාව මේ වන විට උදාවි ඇත.

එම තත්වයන් මත තම වෘත්තිය සමිතියේ සමාජිකත්වය වැඩි කර ගෙන තම වෘත්තිය සමිතියේ බලය වර්ධනය කර ගැනිමට වතු කරයේ වෘත්තිය සමිති කිපයක් මේ වන විට වතුකරය තුල දැඩි  සටනක නිරතව ඇති බවට වතු කම්කරුවන් පිරිසක් පවසති.

මේ පිලිබදව වැඩි දුරටත් කරුනු දක්වන එම වතු කම්කරුවන් පවසනුයේ වෘත්තිය සමිතිවල සමාජිකත්වය මාරු කිරිමේ කාලය මේ මාසයෙන් අවසන් වන හෙයින් පාර්ලීමේන්තු මැතිවරණයට වඩා සමාජිකයන් බදවා ගැනිමේ සටන උග්‍ර තත්වයන්ට පත්ව ඇති බවත්ය.

සමහර වෘත්තිය සමිති නායකයන් මේ වන විට තම වෘත්තිය සමිති නියෝජිතයන් (වතු තලවර්වරුන්) කොටස් වශයෙන් විවිධ ස්ථානවලට ගෙන්වා ඔවුන්ට විවිධ  සාද පැවැත්විම් සිදු කරමින් ඔවුන් හරහා වෘත්තිය සමිතිවලට සමාජිකයන් බදවා ගැනිමේ වැඩ පිලිවෙලක් ආරම්භ කර ඇති බවත්ය.

මෙම වතු නියෝජිතයන් හරහා සමහර වතු කම්කරුවන්ට විවිධ දේ ලබා දිමටත් එම තත්වයන් තුලින් සමාජික අයදුම්පත් ලබා දිම සිදු කරන බවත් මෙම තත්වයන් වතුකරය තුල මේ වන විට පාර්ලීමේන්තු මැතිවරණයට එහා ගිය දැඩි උනුසුම් තත්වයක්  පවතින බවද ඔවුන් වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *