බොරතෙල් මිළ සෘණ අගයක් වෙලා පෙට්‍රල් රු 46 ට ඩීසල් රු 35 ට දෙන්න පුළුවන්

සමගි ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සදහන් කරයි

අද ලෝකයේ බොරතෙල් බැරලයක මිල සෘණ අගයක් වෙලා ඉතිහාසයේ කවදාවත් මෙහෙම වෙලා නැහැ එකේ වාසිය මේ අවස්ථාවේ ජනතාවට ලබාදෙන්න රජය මැලිවන්නේ අද ඔක්ටේන් 92 මිල අදටත් 138 යි මේක ලබා දෙන්න පුළුවන් රු 46 කට ඔක්ටේන් 95 අද 161 යි එක දෙන්න පුළුවන් රු 54 ටසාමන්‍ය ඩීසල් අද රු 104 යි ඒක දෙන්න පුළුවන් රු 35 කට සුපර් ඩීසල් අද 132 යි මේක දැන් දෙන්න පුළුවන් රු 44 කට භූමිතෙල් අද 74 යි මේක ලබා දෙන්න පුළුවන් 23 කට ලබා දෙන්න පුළුවන් මේ හැම එකකින්ම රජය ලාබයක් ලැබෙනවා

ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් වලින් රු 90 වක ලාබයක් රජය ලැබෙනවා ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් වලින් 106 ලාභයක් ලැබෙනවා අවසාන වතවට ඩීසල් වලින් 67 ක ලාභයක් තියෙනවා අයි මේ ලාභය රජය ලබා ගන්නේ අයි පොඩි මිනිහට නොදෙන්නේ ආණ්ඩුව අත්තනෝමතිකව කියනවා අවුරුද්දක් යනතුරු තෙල් මිළ සංශෝධනය කරන්නේ නැහැ කියලා ක්‍රමානු කූලව කඩා වැටුණු ජන ජීවිත නගා සිටවන්න මේ තෙල් මිළ අඩු කරන්න

පොඩි මිනිහා වෙළදාම කර්මාන්ත ආරම්භ කරන අවස්ථාව මේ අයට සහන දීලා ආර්ථිකය ගොඩගන්න උදවු කරන්න රජය කටයුතු කරන්න ඕන පුංචි මිනිසුන්ට මේ සහනය දෙන්න අලස වෙන්න එපා මිනිස් සම්පත ශක්තිමත් කරන්න මනුසත්වයේ නාමයෙන් මේ තෙල් මිලේ සහනය රටේ පොඩි මිනිහට දෙන්න කියලා රජයට කියනවා සමගි ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සදහන් කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *