ප්‍රධාන මාධ්‍ය සියල්ල යුක්තියේ අරගලයෙන් පරාදයි, විකල්ප මාධ්‍ය ජනතාව වැළද ගත්තා

මේ ප්‍රශ්නයේදී ලෝකයම අපිත් සමග හිටිය

පසුගිය හොර ආණ්ඩුව පැණි බීම බදු අඩුකලා ඔන්න මම අයෙත් එය වැඩි කරනවා මට ඕන පැණි බීම ප්‍රවර්ධනය කරන්න නොවෙයි මේ රටේ ජනතාවගේ ජීවන තත්වය වර්ධනය කරන්න මේක පුංචි විවේකයක් මේ ආණ්ඩුව නැවත අලුත් වුණා අපේ වැරදි නිවැරදි කරගෙන සංවර්ධනය පැත්තකින් තියලා ජනතාවට සහණ දෙනවා ජනතා හිතවාදී වැඩ පිළිවෙලක් ඉදිරියට ගෙනයනවා දුරකතනයෙන් අධිකරණයට කථාකරපු කාලය අවසන් කළා මොකද අපි යහපාලනය ස්ථාපිත කරලා තිබුණේ මේ ප්‍රශ්නයේදී ලෝකයම අපිත් සමග හිටිය.

මන්ත්‍රීවරු සල්ලිවලට ගන්න පුළුවන් කීවා මේ සියල්ල ප්‍රතික්ෂේප වුණා කවුද එතකොට සල්ලිවලට නැවුනේ මේ මාධ්‍ය විතරයි සියලු මාධ්‍ය හිටියේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පැත්තේ නොවෙයි මාධ්‍ය කිවුවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය නැතිවුනට කමක් නැහැ රාජපක්ෂලා බලයට අවොත් ඇති කියලා මේ සියලු මාධ්‍ය අසමත් වුණා පරාද වුණා සමාජ මාධ්‍ය ඉදිරියේ ඒ නිසා මේ මාධ්‍ය ලැජ්ජා වියයුතුයි තමන් කියනදේ රටේ ජනතාව ඇසුවේ නැති නිසා

රාජිත සුපුරුදු තැනට-පැණි බීම බද්ද වැඩි වෙයි

රාජිත සුපුරුදු තැනට-පැණි බීම බද්ද වැඩි වෙයි

Posted by Ada Derana Sinhala on Friday, December 21, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *