මහ බැංකුවේ නිලධාරීන්ට බැනීම වැරදියි!! ජනධිපති තනතුර හෑල්ලු වුණා!!

දඩයම වැරදුනා දැන් මුව හැමට තඩිබානවා

ජනධිපති තුමා මහා බැංකු නිලධාරීන් ගෙන්වලා ඔවුන්ට බැනපු එක හරිද තමන්ගේ වැඩේ කරගන්න බැරි වුනහම නිලධාරීන්ට බැනලා වැඩක් නැහැ ගහන්න තමන්ගේ බැරිකම වහගන්න දඩයම වැරදුනහම මුව හමට ගහනවා වගේ තඩි බලා වැඩක් නැහැ නිලධාරීන්ට බැනල දොස් කියලා වැඩක් නැහැ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට කියන්න ඕන එක මහා බැංකුවේ අධිපතිට කියලා වැඩක් නැහැ කවුද මේ තකතීරු වැඩේ කරන්න ජනපතිට උපදෙස් දුන්නේ මීට කලින් දවසේ මහජන බැංකුවේ සහ ලංකා බැංකුවේ නිලධාරීන් ගෙන්වලා ආඩපාලි කිව්වා එකට රාජ්‍ය සේවකයන්ට දොස් කීම වැරදියි මාධ්‍ය ඉස්සරහට ගෙනල්ලා රත්වෙන්න බැන්නා කියලා මේවා හරියන්නේ නැහැ දැන් පැහැදිලිව පේනවා මුදල් නැහැ කියන එක මේ අර්බුධය හමුවේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් කරන්නේ නීතියට වැඩ මිසක් නීතියෙන් පිට වැඩ කරන්නේ නැහැ මෙහෙම නිලධාරීන් ගෙනල්ල බනින එකෙන් ජනාධිපති දූරය හැල්ලුවට ලක්වෙනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *