ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ වැඩිම ප්‍රතිශතය 75% නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තාවෙයි!!

මෙවර මහ මැතිවරණයේ ඒ ඒ දිස්ත්‍රිකවල ඡන්ද ප්‍රකාශයට පත්කළ වාර්තාවන් අනුව ප්‍රතිශතයන් ප්‍රකශයට පත්කර ඇත එම දිස්ත්‍රික්ක අතරින් වැඩිම ප්‍රතිශතයක් වාර්තාවන්නේ 75% නුවරඑළිය දිස්ත්ර්කයෙනි අඩුම ප්‍රතිශතයක් වාර්තා වන්නේ 63% පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයෙනි

 • කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය – 72%
 • ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය – 69%
 • කළුතර දිස්ත්‍රික්කය – 71%
 • මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය – 71%
 • නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය – 75%
 • මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය – 71%
 • ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය – 69%
 • මාතර දිස්ත්‍රික්කය – 71%
 • හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය – 73%
 • අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය – 71%
 • පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය – 71%
 • ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය – 74%
 • මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය – 72%
 • දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කය – 72%
 • බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය – 74%
 • මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය – 74%
 • වන්නි දිස්ත්‍රික්කය – 73%
 • යාපනය දිස්ත්‍රික්කය – 69%
 • කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය – 69%
 • පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය – 63%
 • රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය – 73%
 • කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය – 71%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *