ආණ්ඩුව මැදපෙරදිග ශ්‍රමිකයන් භාගයක් ගන්න ඉතිරි භාගය අපි බලාගන්නම්

පිට රටවල විශේෂයෙන් මැදපෙරදිග රැකියා කරන විශාල ප්‍රමාණයක් අසරණ වෙලා තියෙනවා ඔවුන් අතිශය අසරණ වෙලා ඔවුන් රට ගියේ හම්බකරන්න තමන්ගේ දරු පවුල රැකගන්න එම අය ගියේ තම දරුවන් බිරිද හෝ ස්වාමියා මේ ගියේ ඔවුන්ගේ ප්‍රාථමික අවශ්‍ය තාවයන් වෙනුවෙන් ඒ මිනිසුන්ට මේ රටට එන්න අපි වැඩපිළිවෙලක් හදන්න ඕන නැද්ද ඒ මිනිසුන්ගේ පවුල්වල මිනිසුන් අද හුල්ලනවා

අපි ආණ්ඩුවට කියනවා මේ එන්න ඉන්න 40000 හේ වගකීම ගන්න අපි කියනවා ආණ්ඩුවට ඒ පිරිස බලාගන්න බැරිනම් අපි භාගයක් මිනිසුන් බලා ගන්න වා අපි දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් හැටියට තීන්දු කරලා තියෙනවා මේ එන්න ඉන්න පිරිසගෙන් භාගයක් රැක බලා ගන්න ආණ්ඩුවට තනියම බැරිනම් ඒ වැඩේ කරන්න අපි සුදානම් ඒ මිනිසුන් වෙනුවෙන් රටේ දිස්ත්‍රික්ක 20 ක දාහ ගානේ තියාගෙන රැකබලාගන්න අපි සුදානම් අපේ මේ ඉල්ලීම ගැන හිතල ඒ පවුල්වල මිනිසුන්ගේ වේදනාව ගැන හිතලා තීන්දුව ගන්න දැනටමත් අපි ප්‍රමාදයි ඔවුන් එම රටවල නිකරුනේ මැරෙන්න දෙන්න මොකටද ආණ්ඩුවක් අපි මැදිහත් වෙනවා ඒ මිනිසුන් භාගයකට අපි වග කියනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *