ආණ්ඩුව කුක්කෝ දමලා මැතිවරණ කොමිසමට ගහනවා

අද මැතිවරණ කොමිසමට චෝදනා කරන්නේ ආණ්ඩුවේ ආවශ්‍ය තාවය ඉටු නොකළ නිසා ඒ නිසා අද ආණ්ඩුවේ ලොක්කෝ සොක්කෝ කුක්කෝ දාලා මැතිවරණ කොමිසමට බනිනවා මෙහෙම බනින්න අවශ්‍ය තාවය මොකද්ද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනම් අධිකරණයට යන්න පුළුවන් එහෙම නැතිව ස්වාධීන කොමිෂන් සභා වලට නොයෙකුත් පුද්ගලයන් දමලා චෝදනා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ මේක බලහත් කාරයක් මැතිවරණ කොමිසම තීන්දු ගත්තේ රට ගැන සහ ජනතාව ගැන සිතලා තවම අනතුර පහව ගොස් නැහැ මැතිවරණයට හදිසියක් මොකටද මේ කරන්න හදන්නේ කොමිසන් සභා පිට වරද පටවලා මැතිවරණය තියන්න කොහොම හරි දින ගන්න ආණ්ඩුව ලජ්ජා විය යුතුයි මේ කරන දේවල් වලට

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *