පඩි ගෙවන්න බැරි ආණ්ඩුව විශාල ක්‍රීඩාංගන හදන්න කෝටි ගණන් වෙන්කරනවා

ආණ්ඩුව රජයේ සේවකයන්ගේ පඩිය හිගා කන ගමන් කොටි ගණන් මුදල් දාලා ලංකාවේ විශාලතම ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගන හෝමාගම හදන්න හදනවා සූරිය වැව ක්‍රීඩාංග නයට මොකද වෙලා තියෙන්නේ අද එකේ රිලව් පිනුම් ගසනවා සුරියවැව ක්‍රීඩාංග නය ගත්ත ණය තවම ගෙවනවා දැන් මේ ආණ්ඩුවේ නොමෙරුකම ඉහල ඉදන් පහලට ඇවිල්ලා ඉවරයි ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුව අසාර්ථකයි කියන එක නොගැලපෙන කථා තමයි ආණ්ඩුව කියන්නේ එක පැත්තකින් ආණ්ඩුවේ ප්‍රධානියාගේ ලේකම් ජනධිපති ලේකම් කියනවා පඩි ඉල්ලනවා ආරක්ෂක ලේකම් කියනවා හමුදාවේ,පොලීසියේ අයගේ පඩි කපන්න විතරයි කිව්වේ කියලා එතකොට ඒ අය රජයේ නොවෙයිද අජිත් නිවාඩ් කියනවා සේවක අර්ථසාධකය 20% දෙන්න කියනවා පීබී කියනවා පඩි කපන්න කියලා මේ නොගැලපීම මේ ළදරු කම ආණ්ඩුවේ අසාර්ථකත්වය නොවෙයිද ජනතාවට ඇත්ත ප්‍රශ්නය යටගහන්න හදන වැඩ කරන්න ආණ්ඩුව සමත්වෙලා ජනතාවගේ කොරෝනා ප්‍රශ්නය යටගහන්න හදන උපක්‍රමයක් විදියට මේ වගේ වැඩ කරනවා ආණ්ඩුවේ නොමෙරුකම මෙතනින් ඔප්පු වෙනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *