පරිපාලනයට  අසනීපයි රාජ්‍ය කාර්යාලවලට අසාධ්‍යාධයි ජනතාව අනාතයි.

පරිපාලන සේවා නිලධාරීන්ට හිමිවිය යුතු විශේෂ දීමනාව ලබා නොදීමට විරෝධය පළ කරමින් රජයේ පරිපාලන නිළධාරීන් අද දිනයේ අනිවාර්ය ලෙඩ නිවාඩු දමා සේවා කටයුතු වලින් ඉවත්වී තිබිණි.

රාජ්‍ය පරිපාලන සංගමය විසින් 14 දින අනිවාර්ය ලෙඩ නිවාඩු දමා සෙවයට නොපැමිණීම හේතුවෙන් (14) අද දින දකුණේ බොහෝ රජයේ කාර්යල වලට පැමිණි මහජනතාව අපහසුතාවයට ලත්ව තිබිණි.

දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල, ප්‍රා දේශීය ලේකම් කාර්යාල, ඇතුළු සියළු රජයේ කාර්යාල වල නිරත පරිපාලන නිලධාරීන් මෙසේ රාජකාරී සදහා නොපැමිණීම හේතුවෙන් මෙම ගැටළුව ඇති වී තිබිණි. ඉදිරි දින 03 ක නිවාඩුවට අදාල ව සිය අවශ්‍ය තා ඉටු කර ගැනීමට මෙම කාර්යාල වෙත පැමිණි බොහෝ දෙනෙකු මෙසේ අපහසුතාවයට පත්ව තිබිණි.

කෙසේ නමුත් සිය ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය පරිපාලන විෂය බාර අමාත්‍යවරයා සමඟ (14) දිනයේ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වෙන බව රාජ්‍ය පරිපාලන නිලධාරී සංගමය පවසයි.

ඒ සදහා සිය සංගමයේ සාමාජිකයින් අමාත්‍යංශය වෙත කැඳවා ඇති අතර එම සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව සංගමයේ මහා සභා රැස්වීම පැවැත්වෙන බවත් එහි දී ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග තීරණය කරන බව ද එම සංගමය පවසයි.

පරිපාලන සේවා නිලධාරීන්ට හිමිවිය යුතු විශේෂ දීමනාව ලබා නොදීමට විරෝධය පළ කරමින් රජයේ පරිපාලන නිළධාරීන් අද දිනයේ අනිවාර්ය ලෙඩ නිවාඩු දමා සේවා කටයුතු වලින් ඉවත්වී තිබිණි.

මේ සඳහා දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්, ප්‍රදේශීය ලේකම්වරුන්, අමාත්‍යංශ අතිරේක ලේකම්වරුන්, සහකාර ලේකම්වරුන් ඇතුළු පරිපාලන සේවයට අයත් නිළධාරීන් 2462කු එක්ව සිටින බව සඳහන්ය.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *