යහපාලන කණ්ඩායම මෙවර දරුණුම පරාජය ලබනවා

අද බලන්න සජිත් මහත්තයා කියන දේවල් බලන්න එයා කටට එන හැම දේම කියනවා ජනතාව සජිත් මහත්තයා කියන දේවල් විශ්වාස කරනවානම් එදා ජනධිපතිවරණය වැඩි ඡන්ද ලක්ෂ 15 කින් පරාජය කළා වගේම මෙවර ඒ ගාන දෙගුණ කරලා පරාජය කරන බව විශ්වාසයි ඒ වෙනුවෙන් මීගමුවේ ජනතාව පෙළගැසෙන ලෙස ආරාධනය කරනවා මීගමුවේ ජනතාව මම ඉල්ලපු මැතිවරණ 8 න හතකම ජයග්‍රහණය කළා මම මීගමුවට වැඩ කල නිසා තමයි තවමත් ජනතාව නිමල් ලන්සා වැඩ කරපු මිනිහෙක් විදියට දකින්නේ

මම මීගමුවට විතරක් නොවෙයි ගම්පහටම වැඩ කළා මම මීගමුවේ නගරාධිපති විදියට කරපු වැඩ කොටස කාටවත් කරන්න බැරිවුනා තව වැඩ ගොඩක් තියෙනවා ඒ සියල්ල මම කරන්න ඕන වැඩ ටික සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ මීගමුවේ ජනතාවට අවශ්‍ය වැඩ කොටස මම කරනවා ඒ සියල්ල කරන්නේ මීගමුවට වටිනාකමක් දෙන්න මම අවශ්‍ය සියලු පහසුකම් ඇති කරනවා මේ සියල්ල මම ඉදිරි කාලයේදී ඉටු කරනවා රෝහල් පද්ධතිය මම ඉදිරියේදී වැඩි අවධානයක් දෙනවා අනෙකුත් යටිතල පහසුකම් ටිකත් ජනතාව වෙනුවෙන් ඉටුකරනවා මේක තමයි මගේ වැඩ කොටස අපි දිනුවට පස්සේ මීගමුව වගේම වත්තල සහ ගම්පහ සංවර්ධනය කරන්න අවශ්‍ය වැඩකොටස සැලසුම් කල පරිදි කරනවා වැඩ කරන මිනිසුන්ට තමයි මඩ ගහන්නේ මගේ සංවර්ධන සැලසුම් සිදුකරලා ඉවරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *