ගජ සුළි කුණාටුව ඉන්දියාවට ඇතුළු වෙයි – උතුරු, නැගෙහිර බලපෑම්

තාවකාලික පදිංචිකරුවන්ට ආරක්ෂිත ස්ථාන කරා යොමුවන්න

ගජ සුළි කුණාටුව ඉන්දියාවට ඇතුළු වෙයි – උතුරු, නැගෙහිර මෙන්ම පුත්තලම මුහුදේ ධීවර, නාවික කටයුතුවලින් ඉවත් වන ලෙස සහ උතුරු වෙරළට ආසන්න තාවකාලික පදිංචිකරුවන්ට ආරක්ෂිත ස්ථාන කරා යොමුවන්නැයි උපදෙස් – කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *