උසස්පෙළ තාක්ෂණ විෂය ධාරාවෙන් ප්‍රථමයා අන්තර්ජාලය ගැන කියපු කථාව // Exclusive

අන්තර්ජාලය ජීවිතයේ හොදට සහ නරකට යොදාගන්න පුළුවන්

තොරතුරු තාක්ෂණ විශයෙන් දිවයිනේ ප්‍රථමයා වන මීරිගම කළුගම ප්‍රදේශයේ පදිංචි පමුදිත යසස් පතිරත්න සිසුවා උදේ 4.00 නැගිට දුම්රියෙන් දිනපතා කොළඹ ගිය සිසු දරුවෙකි. කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලැබූ පමුදිත යසස් පතිරත්න සිසුවා තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය තෝරාගනිමින් උසස්පෙළ විභාගය ජයගැනීමට සමත්වීම අති විශේෂ ජයග්‍රහණයකි.

ඔහු සදහන් කලේ අන්තර් ජාලය මගින් තොරතුරු එකතු කිරීම තුලින් තම ජයග්‍රහණය සදහා මග පාදා ගත් බවයි අන්තර්ජාලය යොදාගනිමින් පාසල් දරුවන් නොමගට යන යුගයක මීරිගම කළුගම සිට දිනපතා කොළඹ ගිය පමුදිත ලබාගත් ජයග්‍රණය තුලින් කියන්නේ සියලු අන්තර් ජාලයන් හොදටත් නරකටත් යොදා ගත හැකි බව නොවේද මේ ඒ විශිෂ්ඨ ජයග්‍රහණය ලබාගත් පමුදිත LankaABCnews වෙත තම ජයග්‍රහණය ලබාගැනීමට අන්තර් ජලය උපයෝගී කරගත් ආකාරය පැහැදිලි කරන ආකාරයයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *