හෝඩියේ ළමයින්ට සිදුවන අවාසිය නිසා තැපෑලට ඇපෑලක්

අයදුම්පත්‍රභාර  ගැනීමේ අවසන් දිනය

පසුගිය 11 දින සිට ආරම්භ කර මේ දක්වා පවත්වාගෙන යන තැපැල් වර්ජනය නිසා මෙවර (2019) පළමු වසරට දරුවන් ඇතුලත් කිරීමට සිටින දෙමාපියන් දැඩි අසීරුතාවයකට පත්ව ඇති බව එම දෙමාපියන් පවසයි. මේ වන විට දින හතකට ආසන්න කාලයක් පවතින මෙම වර්ජනය නිසා දිවයිනේ සියළු තැපැල් සේවාවන් ඇන හිට ඇත. එවැනි තත්ත්වයක් තුළ මෙවර පලමු වසරට දරුවන් ඇතුලත් කිරීම සඳහා අයදුම්පත්‍රභාර  ගැනීමේ අවසන් දිනය ලබන (ජුලි) මස 01 වෙනිදා දක්වා පමණක් වන අතර මේ කාලය තුළ ඇති වී ඇති තැපැල් වැඩ වර්ජනය නිසා අදාල දෙමාපියන්ට මෙම අයදුම්පත්‍ර සම්පුර්ණ කර ගැනීමට නොහැකි වී ඇති බව ඔවුහු පවසති. මේ නිසා මෙම තැපැල් වැඩ වර්ජනය අවසන් වීමෙන් පසු මෙම අයදුම්පත්‍ර ලබා දීම සඳහා සාධාරණ කාලයක් ලබා දෙමින් ලබන මස 01 දිනට යොදා ඇති අයදුම්පත්‍ර භාර ගන්නා අවසන් දිනය වෙනස් කර වෙනත් දිනයක් ලබා දෙන ලෙසද ඔවුහු ඉල්ලා සිටිති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *