මැතිවරණය තියන්න කියලා කීවේ නැහැ // සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කියයි

තමන් කිසිවිටකත් මැතිවරණය මෙදින පවත්වන්න පුළුවන් කියලා සදහන් කරලා නැහැ හැබැයි මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය යන්න පුළුවන් අර අපි කියන නීති රීති ඇතුලේ කරන්නේ නැහැ අපි මැතිවරණය මෙදින පවත්වන්න පුළුවන් කියලා කීවා කියන එක අපි වසංගතය පාලනය කරලා තියෙනවා එකෙන් කියන්නේ නැහැ කොරෝනා සම්පුරණයෙන් පාලනය කළා කියලා අපි මැතිවරණය වෙනුවෙන් නීති ලිහිල් කිරීමට කටයුතු කලොත් ඇතිවෙන තත්වය දරුණු වේවි මැතිවරණය වෙනුවෙන් අවශ්‍ය කටයුතු කරගෙන යන්න බාධාවක් නැහැ දිනයක් අපිට කියන්න බැරි බව සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අනිල් ජාසිංහ මහතා අද දින රුපවාහිනී නාලිකාවේ පැවති වැඩසටහනකදී සදහන් කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *