රෝගීන් පීඩාවට පත්කරණ හෙම්මාතගම වෛද්‍යවරුන්ගේ පහත් ක්‍රියාව

“ඔයා මාගේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයෙන් කලින් බෙහෙත් ලබා ගන්න ඇවිත් නැහැ. ඔයාගේ අම්මා ගිහින් රෝහලෙන් පරික්ෂා කර ගන්න ” යැයි අසරණ රෝගීන් පිඩාවට පත් කරන ක්ලිනික් පොත් ලියන්න රුපියල් 150 ක් පෞද්ගලික වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයේදි අය කරන ගම්මාන දහයකට වැඩි දෙනෙකුට බෙහෙත් ලබා ගැනිමට ඇති හෙම්මාතගම ප්‍රාදේශිය රජයේ රෝහලේ වෛද්‍යවරු නිසා ජනතාව දෛනිකව පිඩා විදින අයුරු අද ( 27 ) එහි ගිය අපටද දැක ගත හැකි විය.

මිනිසුන් දෙවිවරුන් වශයෙන් සලකන වෛද්‍යවරුන් අතින් මෙවැනි සිදුවීම් ඇතිවීම කණගාටු දායකය මෙරට ජාතික ධනයෙන් අධ්‍යාපනය ලබා අහිංසක ජනතාවට මේ ආකාරයෙන් සැලකීම අනුමැත කල හැකිද ??එදා වෙල සපයාගැනීමට නොහැකි දුප්පත් ජනතාවට සිදුකරන මේ අසාධාරණය සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය බළධාරීන්ගේ අවධානය යොමු කල යුතුමය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *