යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ ඇදිරි නීතිය නැවත දැනුම් දෙන තුරු ක්‍රියාත්මකයි

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයට ක්‍රියාත්මක ඇදිරි නීතිය නැවත දැනුම් දෙන තුරු දීර්ඝ කර ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සදහන් කරයි මේ නිසා යාපනය දිස්ත්‍රිකයේ සියලු දෙනාට නිවෙස් වලට සිටින ලෙසත් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ඇතුළු සේවාවන් නිවසටම ලබාදීමේ වැඩසටහන සිදුකරන නිසා ජනතාව නිවෙස් වලින් බැහැරවීම සිදු නොකරන ලෙසත් දැනුම් දෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *