ඇමති දූරය හිමි ප්‍රසන්න රණතුංගට ආයෝජන මණ්ඩලය ගැසට් කර නැහැ

යෝජනා ප්‍රවර්ධන සංචාරක සහ ගුවන් සේවා අමාත්‍යංශය හිමි අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතාටඑම අමාත්‍යංශය යටතට වැටෙන ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය කිසිදු අමාත්‍යංශයක් යටතට පත්කර නැතැයි වාර්තා වේ.මීට දින කිහිපයකට පෙර අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා එම අමාත්‍යංශයට අයත් ආයතන වෙත ගොස් අදාල නිලධාරීන් සහ සේවකයින් හමුවන ලදී ආයෝජනා මණ්ඩලයේ පැවති හමුවේදී අමාත්‍යවරයා සදහන් කලේ

රස්තියාදු කිරිම පිළිබද ව පැමිණිලි රැසක් මා වෙත ලැබිතිබෙනවා. ඒ තත්ත්වය වහා නතර කළ යුතුයි. අපේ රටේ ආයෝජනයට පැමිණෙන ආයෝජකයින්ට නීත්‍යානුකූලව එමඅවශ්‍යතායවන් කඩිනමින් ඉටු කර දීම අපේ වගකිමක්ඇමතිවරයා මෙහි දී කීවේ ය.පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පසු ව සංචාරක කර්මාන්තයේපසුබෑමක් දක්නට ලැබුණු බවත් එය යථා තත්ත්වයට පත්කර ගැනීම සදහා කෙටිකාලින හා දිගුකාලීනවැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවත් රණතුංග මහතා මෙහි දි පෙන්වා දුන්නේ ය.

මේ වන විට රටේ ආරක්ෂක තත්ත්වය යහපත් තත්ත්වයට පත් ව තිබෙන නිසා සංචාරකයන් මෙරටට ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ වැඩසටහන්ව ඩාත් පුළුල් කළ යුතු යැයිද රණතුංග මහතා මෙහි දී කීවේය.එක්සත් ජාතික පෙරමුණු ආණ්ඩුවේ කැබිනට්අමාත්‍යවරයෙකු සහ රාජ්‍යඅමාත්‍යවරයෙකු තවමත්අමාත්‍යාංශයට අයත් වාහන භාර දී නැතැයි ද මෙහි දී හෙළි කරණ ලදී
ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය කිසිදු අමාත්‍යංශයක් යටතට පත්කර නැතැයි වාර්තා වේ.

මේ වන විට රටේ ආරක්ෂක තත්ත්වය යහපත් තත්ත්වයට පත් ව තිබෙන නිසා සංචාරකයන් මෙරටට ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ වැඩසටහන්ව ඩාත් පුළුල් කළ යුතු යැයිද රණතුංග මහතා මෙහි දී කීවේය.එක්සත් ජාතික පෙරමුණු ආණ්ඩුවේ කැබිනට්අමාත්‍යවරයෙකු සහ රාජ්‍යඅමාත්‍යවරයෙකු තවමත්අමාත්‍යාංශයට අයත් වාහන භාර දී නැතැයි ද මෙහි දී හෙළි කරණ ලදී
ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය කිසිදු අමාත්‍යංශයක් යටතට පත්කර නැතැයි වාර්තා වේ.

ඒ ඒ අමාත්‍යංශවලට අයත් ආතනය වෙන්කරන ලද අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය මේ වනවිට නිකුත් කර ඇතත්, මුදල් ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති හා ක්‍රම සම්පාදන අමාත්‍යංශයට හෝ කාර්මික අපනයන ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යංශයට හෝ ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය පවරා දී නැත.

එහෙත් ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය වෙනත් අමාත්‍යංශයන් යටතටද වෙන්කර දී නැතඒ ඒ අමාත්‍යංශවලට අයත් ආතනය වෙන්කරන ලද අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය මේ වනවිට නිකුත් කර ඇතත්, මුදල් ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති හා ක්‍රම සම්පාදන අමාත්‍යංශයට හෝ කාර්මික අපනයන ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යංශයට හෝ ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය පවරා දී නැත.ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය වෙනත් අමාත්‍යංශයන් යටතටද වෙන්කර දී නැත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *