මෙරට තේ වලට ජපානයෙන් සීමා පැනවෙයි ද ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *