නව අමාත්‍යවරු මෙන්න BRAKING NEWS

නව අමාත්‍යවරු මෙන්න

ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල – රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සහ මහනුවර සංවර්ධන, වෘත්තීය පුහුණු
සරත් අමුණුගම – විද්‍යා තාක්ෂණ
එස්.බී. නාවින්න -අභ්‍යන්තර කටයුතු සහ වයඹ සංවර්ධන
ෆයිසර් මුස්තාෆා – ක්‍රීඩා සහ පළාත්සභා සහ පළාත් පාලන
පී හැරිසන් – සමාජ සවිබල ගැන්වීම්
කබීර් හෂීම් -අධිවේගී සහ මාර්ග සංවර්ධන
මහින්ද අමරවීර – කෘෂිකර්ම
තලතා අතුකෝරල – අධිකරණ සහ බන්ධනාගාර
දුමින්ද දිසානායක – වාරිමාර්ග ජාල සම්පත් සහ අපදාකලමනාකරණ
රන්ජිත් මද්දුම බණ්ඩාර – රාජ්‍ය පරිපාලන සහ නිතිය හා සාමය
විජිත් විජයමුණි – ධිවර, ජලජ සම්පත්

ස්වාමිනාදන් – නැවත පදිංචි කිරීම්, පුනරුත්තාපන, හින්දු ආගමික සහ උතුරු සංවර්ධන
සාගල රත්නායක- තරුණ කටයුතු, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ දක්ෂිණ සංවර්ධන
මනෝ ගනේෂන් – ජාතික ඒකාබද්ධ සහ ජාතික භාෂා

දයා ගමගේ-සමාජ කටයුතු සහ ප්‍රථමික කර්මාන්ත
විජේදාස රජපක්‍ෂ – උසස් අධ්‍යාපන සහ සංස්කෘතික
සරත් පොන්සේකා – ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන, තිරසාර සංවර්ධන සහ වනජීවී
රවින්ද්‍ර සමරවීර – කම්කරු සහ වෘත්තීය සමිති

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *