රාජ්‍ය ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ වාර්තාව ගැන විවාදය අද

රාජ්‍ය ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ අධීක්ෂණයට ලක්වූ රාජ්‍ය ආයතනවල වාර්තාව පිළිබඳ විවාදය අද සිදුකිරීමට නියමිතය.

රාජ්‍ය ආයතන 837ක් ආවරණය වන පරිදි පරිගණක තාක්ෂණ පද්ධතිය මගින් ඇගයීම් කටයුතු සම්පුර්ණ කළ අදාළ වාර්තාව අද (19) දිනයේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බවයි  රාජ්‍ය ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභාපති ලසන්ත අලගියවන්න මහතා  සඳහන් කළේ.

විගනකාධිපති ගාමිණි විජේසිංහ මහතා  පවසන්නේ රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය නිසි ලෙස සිදු වන්නේ නම් රටේ සංවර්ධනය සාර්ථක කරගැනීමට හැකියාව පවතින බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *