“ජනාධිපති තුමනි.. .පොලිස් පති තුමනි මේ ඔබගේ අවධානය පිණිසයි.. (video)

මේ දවස්වල ඩිස්නිලන්තේ වතුරත් කපනවා, විදුලියත් කපනවා… ඒ ගැන අදාළ ගෙන් අහන්න ගියාම හොඳටෝම සලකනවා….. මෙත් ඒ වගේ සිද්දියක් …ඔං….

මුහුණු පොතේ තිබුන මේ සිද්ධියේ මෙහෙම ලියලාත් තිබුණා.

“ජනාධිපති තුමනි.. .පොලිස් පති තුමනි මේ ඔබගේ අවධානය පිණිසයි..
කුලියාපිටිය නගරසභා කොට්ඨාසය තුල ජල ප්‍රශ්නය ගැන විමසන්න ගිය පුද්ගලයන්ට නගරාධිපති වරයාගේ අනුදැනුම යටතේ නාගරික මන්ත්‍රී වාරයකු සම්බන්ධ වී පහර දෙන අයුරුයි මේ.. . සමකාමිව ඒ ගැන විමසන්නට ගියවිට.. උද්ඝෝෂණය කරණකම් බලන් හිටියේ පහර පිට පහර දෙන්නද නගරාධිපති තුමනි…?”

ගරු මෛත්‍රී පාල සිරිසේන ජනාධිපති තුමනි.. .පොලිස් පති තුමනි මේ ඔබගේ අවධානය පිණිසයි.. . එක්සත් ජතික පක්ෂයේ කුලියාපිටියේ දේශපාලන මැරවරයින් කුලියාපිටිය නගරසභා කොට්ඨාසය තුල ජල ප්‍රශ්නය ගැන විමසන්න ගිය පුද්ගලයන්ට නගරාධිපති වරයාගේ අනුදැනුම යටතේ නාගරික මන්ත්‍රී වාරයකු සම්බන්ධ වී පහර දෙන අයුරුයි මේ.. . සමකාමිව ඒ ගැන විමසන්නට ගියවිට.. උද්ඝෝෂණය කරණකම් බලන් හිටියේ පහර පිට පහර දෙන්නද නගරාධිපති තුමනි…?

Posted by Akila Suranjankalinga on Monday, June 4, 2018

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *