භාණ්ඩ මිල නියාමනයට ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් අවශයි

පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය

ජලය,විදුලිය, ගෑස්, ඉන්ධන,මිල අඩු වැඩිවන අවස්ථාවල භාණ්ඩ මිල නියාමනය  කිරීමට ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් වහා හදුන්වා දෙන්න යැයි,  පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය සභාපති, රංජිත් විතානගේ මහතා පවසයි.

ගෑස් මිල ඉහළයාම නිසා බත් පාර්සලය රුපියල් 10 කින්ද කිරි තේ හා ප්ලේන්ටි හා පාන් මිල වැඩිකරන බව ව්‍යාපාරිකයින් පවසද්දී පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පවසන්නේ එම භාණ්ඩ වල මිල වැඩිකිරීමට නොදෙන බවයි.එහෙත් බත් පාර්සල්, කිරි තේ හා ප්ලේන්ටි හා සදහා වර්තමානයේ පාලන මිලක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැත. ඒ අනුව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ ප්‍රකාශයක් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව මගින් මාධ්‍ය නිවේදනයක් ලෙස නිකුත් කිරීම හාස්‍ය ජනකය.

අප රටේ විවිධ අවස්ථාවල  ජලය,විදුලිය, ගෑස්, ඉන්ධන,මිල අඩු වැඩි වී ඇත. මිලගණන් අඩුවන අවස්ථාවල භාණ්ඩ මිල අඩුකිරීමට ව්‍යාපාරිකයින් කටයුතු නොකරන අතර මිල ඉහල ගිය අවස්ථාවල භාණ්ඩ මිල වැඩි කිරීමට කටයුතු කරයි නම් රජය විසින් කලයුත්තේ ජලය,විදුලිය, ගෑස්, ඉන්ධන,මිල අඩු වැඩිවන අවස්ථාවල භාණ්ඩ මිල නියාමනය  කිරීමට ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් වහා හදුන්වා දීම වන අතර අප පාරිභෝගික අධිකාරියෙන් හා රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අසන්නේ පාර්සල්, කිරි තේ හා ප්ලේන්ටි මිල ඉහල දැමීමට කටයුතු කරන විට එය නැවැත්වීම සදහා කටයුතු කරන්නේ කුමන නීතිය යටතේද යන්නයි. එසේ කිරීමට වර්තමානයේ නීතියක් නැත. නැතිනම් පාර්සල්, කිරි තේ හා ප්ලේන්ටි සදහා පලනමිලක් නැත.

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ හා රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශය මගින් ගම්‍ය වන්නේ ජලය,විදුලිය, ගෑස්, ඉන්ධන,මිල අඩු වැඩිවන අවස්ථාවල භාණ්ඩ මිල නියාමනය  කිරීමට ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් අවශ්‍ය බවයි.

මෙරට සමස්ත පාරිභෝගිකයන් වෙනුවෙන් අප රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ජලය,විදුලිය, ගෑස්, ඉන්ධන,මිල අඩු වැඩිවන අවස්ථාවල භාණ්ඩ මිල නියාමනය  කිරීමට ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් වහා හදුන්වා දෙන ලෙසය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *