ජාතික ආගමික සහජීවනය තහවුරු කිරීමට රැස් වූ පාර්ලිමේන්තු කමිටුව

ශ්‍රි ලංකාවේ ජාතික හා ආගමික සහජීවනය තහවුරු කිරීම සඳහා වූ පාර්ලිමේන්තු කමිටුව  පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේ කාරක සභා කාමර අංක 01 පැවැත් විය. එහි විශේෂ අවස්ථා කිහිපයක් මෙන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *