අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ රැසකට රජයෙන් විශේෂ වෙළද බද්ධක්

වත්මන් ආණ්ඩුවේ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා යටතේ ඇති මුදල්, ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පරිප්පු, අර්තාපල්, රතු ලූණු, සුදු ලූණු, මිරිස්, සැමන්, සීනි, යෝගට් ඇතුළ භාණ්ඩ වර්ග රැසකට අද සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි විශේෂ වෙළද භාණ්ඩ බද්දක් පනවා ඇති බව පවසයි.

එම නිවේදනය අනුව පියලි නොකළ මයිසූර් පරිප්පු (රතු) කිලෝ එකක් සඳහා රුපියල් 05ක, පියලි කළ මයිසූර් පරිප්පු (රතු) කිලෝ එකක් සඳහා රුපියල් 10ක, පියලි නොකළ කහ පිරිප්පු කිලෝ එකක් සඳහා රුපියල් 05ක සහ පියලි කළ කහ පරිප්පු කිලෝ එකක් සඳහා රුපියල් 10ක විශේෂ වෙළද භාණ්ඩ බද්දක් එකතු කර තිබේ.

ඊට අමතරව අර්තාපල් කිලෝ එකක් සඳහා රුපියල් 50ක, රතු ලූණු කිලෝ එකක් සඳහා රුපියල් 50ක, සුදු ලූණු කිලෝ එකක් සඳහා රුපියල් 50ක, වියලි මිරිස් කිලෝ එකක් සඳහා රුපියල් 50ක, මිරිස් කුඩු කිලෝ එකක් සඳහා රුපියල් 125ක, සැමන් කිලෝ එකක් සඳහා රුපියල් 100ක, බීට්, උක් සහ අනෙකුත් සීන් කිලෝ එකක් සඳහා රුපියල් 100ක, යෝගට් වර්ග කිලෝ එකක් සඳහා රුපියල් 800ක විශේෂ වෙළද භාණ්ඩ බද්දක් එකතු කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *