කොරෝනා මාධ්‍ය දීමනාවට සමහර රාජ්‍ය නිලධාරිහු ගොරවති.!

ජනපති තුමනි! කොරෝනා මාධ්‍ය දීමනාවට සමහර රාජ්‍ය නිලධාරිහු ගොරවති.! අපි හෑල්ලුවට ලක් නොකරනු!

රටපුරා ජන මාධ්‍ය අංශයේ සේවය කරන මාධ්‍ය වේදීන්ට ආණ්ඩුව විසින් ලබාදෙන සහන මුදල ලබා ගැනීමට යෑමේ දී අපහසුතා රැසකට ලක්වන්නට සිදුව තිබේ.මෙහි දී  සමහර රාජ්‍ය නිලධාරිහු විවිධ තර්ක ඉදිරිපත් කරමින් මෙම දීමනාව ලබානොදෙන්නට කටයුතු කරන ආකාරයක් සමහර රාජ්‍ය නිලධාරින් සිදු කරන බැව් රටපුරා මාධ්‍යවේදීහු පෙන්වා දෙති.

ජනපති තුමනි, මාධ්‍ය ඇමති තුමනි අපට ලබාදෙන මුදල නොව අපව අවතක්සේරු කරන්නට කිසිවෙකුට ‍නොහැකිය.

සමස්ත ලංකා මාධ්‍යවේදී සංගමය!

පිටපත්

ජනාධිපති තුමා,

ජනමාධ්‍ය විෂයභාර ඇමති 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *