ඡන්දය විමසීම වැරදිනම් හෙට පාර්ලිමේන්තුවේදී බහුතරය පෙන්වන්න

පාර්ලිමේන්තුවේදී විශ්වාශ බංගය පරාජය කරලා පෙන්වන්න

පාර්ලිමේන්තුවේ බාධා කලා කථානායකට ඡන්දය තියන්න ඉඩ දුන්නේ නැහැ ඝෝෂා කලා අසෝබන ලෙස හැසිරුණා කාටහරි මේ බහුතරය පෙන්වන්න ඕනෑ නම් හෙට පාර්ලිමේන්තුවේදී බහුතරය පෙන්වන්න පුළුවන් එහෙනම් තැන තැන කථා කරන්නේ නැතිව පාර්ලිමේන්තුවේදී විශ්වාශ බංගය පරාජය කරලා පෙන්වන්න.කථානායකගේ තීරණය නිවැරදියි ඝෝෂාව නිසා තමයි කට හඩින් ඡන්දය විමසුවේ එකසත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ අදහස් පලකලේ පාර්ලිමේන්තුවේ පවතී මාධ්‍ය හමුවේදීය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *