වැලි ගොඩදැමීම ව්‍යාපාරය ගමේ නගරයේ සමූපාකර ක්‍රමයට

ගමේ සමෘද්ධිලාභීන් සහ අඩු අදායම් ලාභීන් එකතු කරලා වැලි ගොඩදැමීමට ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය යෝජනා කරලා තිබෙනවා එක සමුපකාර ක්‍රමයට තමයි කරන්නේ ජනතාවට සහන මිලට වැලි ලබාදීමේ හැකියාව තිබෙනවා ගමේ පොඩි මිනිහගේ ආර්ථිකය ගොඩද දාන්න පුළුවන් වැලි බෙදා දීමේ මධ්‍යස්ථාන සෑම නගරයකම ඇතිකරනවා වැලි ගොඩ දැමීම සමුපකාර ක්‍රමයට පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර කියයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *