සමෘද්ධි සහන ණය 2015 පසු හිමිකම් ලාභීන්ට අහිමි වෙයි!!

අඩු අදායම් ලාභීන් වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක සමුර්ධි වැඩසටහන මගින් කොරෝනා වසංගතය නිසා අසරණව ඇති ජනතාව වෙනුවෙන් මාසිකව රු 10000 ක දීමනාවක් ලභාදීමට කටයුතු කරන බව පසු ගියදා සදහන් කරන ලදී එම කටයුත්ත වෙනුවෙන් රජයෙන් මුදල් ප්‍රතිපාදන ලබා දෙන බවද සදහන් කරන ලදී එම දීමනාව අද දිනයේ දිවයිනේ ඇතැම් සමෘර්ධි සමිති මගින් රු 5000 ක මුදලක් ලබා දුන්නද ඇතම් සමිති අද දිනයේ වසා තැබීම දක්නට ලැබුණි මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ 2015 පසු එනම් යහපාලන රජය මගින් සමෘර්ධි හිමිකම් ලබාදුන් ලක්ෂ පහකට එම හිමිකම අහිමි වීමයි මේ තත්වය මත තමන්ට දැඩි අසාධාරණයක් සිදුව ඇති බව නව සමෘර්ධි හිමිකම් ලාභීන් පෙන්වා දෙයි තමන්ද මෙම අවස්ථාවේ අසරණව ඇති නිසා එම හිමිකම ලබාදෙන ලෙස ඔවුන් රජයෙන් ඉල්ලා සිටී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *