ඡන්ද 5093 ලැබූ සාලිය පීරිස් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ නව සභාපති වෙයි

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ නව සභාපති ලෙස සාලිය පීරිස්ට වාර්තාගත ජයක්.හිමිවෙයි ඔහුත් සමග තරග කල පොහොට්ටුවේ ආශිර්වාදය ලත් කුවේර ද සොයිසා මහතා අන්ත පරාජයකට ඇද වැටී ඇත ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ 26 වැනි සභාපතිවරයා තෝරාගැනීම සඳහා අද පැවැති ඡන්ද විමසීමේ දී නීතිඥ සංගමයේ නව සභාපති ලෙස සාලිය පීරිස්ල මහතා ලබා ගත් මුළු ඡන්ද සංඛ්‍යාවට වඩා අඩකින් අඩු ඡන්ද සංඛ්‍යාවක් ලබා ගැනීමට පමණක් කුවේර ද සොයිසා මහතා සමත් වී ඇත ඒ අනුව සාලිය පීරිස් වාර්තාගත ජයග්‍රහණයක් ලබා තිබේ.
සාලිය පීරිස් ලබා ගත් මුළු ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 5093 කි
කුවේර ද සොයිසා ලබා ගත් මුළු ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 2707 ක් පමණි.
ඒ අනුව සාලිය පීරිස් ලබා ගත් වැඩි ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 2386 කි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *